สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-789158

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00013
วานนี้ 00036
เดือนนี้ 00747
เดือนก่อน 00512
ปีนี้ 04873
ปีก่อน 08688
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต - 21 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - 4 ก.ย. 2566(ดู 45) 
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 16 - 3 ส.ค. 2566(ดู 46) 
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 10 - 3 ส.ค. 2566(ดู 42) 
  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 24 ก.ค. 2566(ดู 132) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 - 24 ก.ค. 2566(ดู 34) 
  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 - 21 ก.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 ก.ค. 2566(ดู 49) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 39) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 ก.ค. 2566(ดู 60) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 21 มิ.ย. 2566(ดู 57) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 มิ.ย. 2566(ดู 56) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 121) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 53) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา - 15 ส.ค. 2566(ดู 22) 
  ระเบียบสภา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 417) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 90) 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  - 22 พ.ย. 2565(ดู 79) 
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  - 22 พ.ย. 2565(ดู 80) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 21 ต.ค. 2565(ดู 42) 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - 30 ก.ย. 2565(ดู 93) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีตถนนจัดสรรฟากตะวันตก (ถนนกุดชุม - คำหัวคู ถึงหน้าสำนักงานป่าไม้) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก - 12 ต.ค. 2564(ดู 837) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีต (ถนนวารีราชเดช ถึง ถนนกุดชุม - ป่าติ้ว ข้าง รพ.กุดชุม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก - 12 ต.ค. 2564(ดู 840) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจัดสรรฟากตะวันออก (ช่วงซอยเทศบาล 8 ถึง กม.ที่0+565 กม.)หมู่ที่ 17 โดยวิธีคัดเลือก - 11 ต.ค. 2564(ดู 917) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด(ช่วงข้างศูนย์บริการสาธารณสุขฯถึงสำนักงานเกษตรฯ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก - 11 ต.ค. 2564(ดู 920) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 มิ.ย. 2564(ดู 912) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2 มิ.ย. 2564(ดู 931) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2 มิ.ย. 2564(ดู 879) 
  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  จ้างเหมารถยนต์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการภายใต้โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขคเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการภายใต้โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขคเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (ดู 29)

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (ดู 25)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ดู 1089)

ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดยโสธร (ดู 756)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [18 ก.ย. 2566]
  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 : [21 ก.ค. 2566]
  ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 4 : [10 ก.ค. 2566]
  รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 : [5 ก.ค. 2566]
  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4 : [19 มิ.ย. 2566]
  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 : [31 พ.ค. 2566]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 : [9 พ.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 4 : [28 เม.ย. 2566]
  O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี