สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สภาพทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
ทิศเหนือติดต่อกับ                                บ้านเอราวัณ                   ตำบลกุดชุม
ทิศใต้ติดต่อกับ                                    บ้านหนองมาลา              ตำบลกุดชุม
ทิศตะวันออกติดต่อกับ                         บ้านนาสะแบง                ตำบลโนนเปือย
ทิศตะวันตกติดต่อกับ                           บ้านโสกน้ำขาว               ตำบลห้วยแก้ง
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา มีจำนวนชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล  จำนวน  ๗  ชุมชน ใน   ๒  ตำบล   คือ ตำบลกุดชุม มี  ๖  ชุมชน
 
ตำบลโนนเปือย  มี ๑ ชุมชน  ดังนี้
ชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านกุดชุม, ชุมชนหมู่ที่ ๘ บ้านกุดชุมพัฒนา, ชุมชนหมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา, ชุมชนหมู่ที่ ๑๗ บ้านกุดชุมพัฒนา
ชุมชนหมู่ที่ ๙ บ้านโคกสูง,  ชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านสองคร, และชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโนนเปือย
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา มีลักษณะที่เป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีความลาดเท
จากทางด้านทิศเหนือลงไปทางด้านทิศใต้เล็กน้อย  สภาพดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย  สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม
มี ๓ ฤดู  คือ ฤดูฝน , ฤดูหนาว, ฤดูร้อน
จำนวนประชากรแยกตามเพศ
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา มีจำนวนประชากรรวมทั้งหมด 5,025 คน แยกตามเพศได้ ดังนี้ เพศชาย จำนวน 2,458 คน
เพศหญิง มีจำนวน 2,567 คน ความหนาแน่นของจำนวนประชากร 527 คนต่อตารางกิโลเมตร
ชุมชนในเขตเทศบาล  รวม 7 ชุมชน


 
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 4056