สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 4   28 เม.ย. 2566 305
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2566 131
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566   23 ธ.ค. 2565 206
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 ต.ค. 2565 122
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   5 ต.ค. 2565 181
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   5 ต.ค. 2565 235
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3   28 ธ.ค. 2564 113
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2   30 ส.ค. 2564 99
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1   30 มี.ค. 2564 100
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   24 ก.ย. 2563 116