สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประวัติ / ข้อมูลพื้นฐาน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประวัติ / ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา  เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลกุดชุมพัฒนาเป็นเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2551 และปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง ตามมติ ก.ท.จ. ยโสธร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดยโสธร ห่างจากอำเภอเมือยโสธร ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย ยโสธร– เลิงนกทา หมายเลข ๒๑๖๙ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๘๙ กิโลเมตร   มีขนาดพื้นที่ ๙.๕ ตารางกิโลเมตร
 
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนามีอาณาเขตดังนี้
หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ฟากตะวันออกของห้วยสองคร ระยะห่างประมาณ 350 เมตร บริเวณพิกัด VC 292744
 
ด้านเหนือ    
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมซอยเทศบาล 46 ฟากเหนือ บริเวณพิกัด VC 298742 รวมระยะประมาณ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงเลียบไปตามริมซอยเทศบาล 46 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 สายยโสธร –กุดชุม ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด VC 301740 รวมระยะประมาณ 370 เมตร
 
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝ่ายถนนวารีราชเดช –กุดชุมคุรุราษฎร์ถึงหลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ริมถนนบ้านกุดชุมคุรุราษฎร์ – บ้านหนองหนองมุทีฟากตะวันตก บริเวณพิกัด VC 303718 รวมระยะทางประมาณ 2,270 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 3702 ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 สายยโสธร –กุดชุมตรงสะพานเหนือข้ามห้วยบ้านสองคร ตามแนวเส้นตั้งฉาก 1,000 เมตร บริเวณพิกัด VC 291710 รวมระยะทางประมาณ 2,110 เมตร
 
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปตามทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนบ้านเหล่าใหญ่ – เหล่าน้อยถึงหลักเขตที่ 6 เป็นแนวเส้นตั้งฉากกับถนนเทศบาล (บ้านสองคร – บ้านเหล่าใหญ่) เป็นระยะทาง 120 เมตรบริเวณพิกัด VC 289701 รวมระยะประมาณ 250 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ขนานกับถนนเทศบาล (บ้านสองคร – บ้านเหล่าใหญ่) ผ่านถนนบ้านสองคร –หนองมาลาและเลียบตามถนนบ้านสองคร -หนองมาลาไปตัดกับถนนเทศบาล (บ้านสองคร – บ้านเหล่าใหญ่) ฟากตะวันตกและเลียบกับถนนเทศบาล (บ้านสองคร – บ้านเหล่าใหญ่) ฟากตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด VC 281704 รวมระยะประมาณ 780 เมตร
 
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบกับถนนเทศบาล (บ้านสองคร – บ้านเหล่าใหญ่) ฟากตะวันตกถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 สายยโสธร –กุดชุมฝั่งตะวันตกห่างจากสะพานตรงข้ามห้วยสองคร 450 เมตร บริเวณพิกัด VC 281710 รวมระยะประมาณ 520 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านถนนบ้านสองคร -บ้านโคกสูงถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 3701 ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนบ้านโคกสูง –บ้านเหล่าตำแย บริเวณพิกัด VC 276731 รวมระยะประมาณ 1,870 เมตร
จากหลักเขตที่ 9 เลียบไปตามริมถนนบ้านโคกสูง –บ้านเหล่าตำแย ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 2,240 เมตร

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 4329