สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

งบประมาณ รายรับรายจ่าย


ออนไลน์ : 11

งบประมาณ รายรับรายจ่าย วันที่ โหลด
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ก.ย. 2566 11
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565   12 ต.ค. 2565 2022
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566   15 ก.ย. 2565 17
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   5 พ.ค. 2565 194
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   25 ก.ย. 2563 322
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   10 ต.ค. 2561 468
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   19 ก.ย. 2561 445
คำแถลงประกอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561   10 เม.ย. 2561 515