สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

งบประมาณ รายรับรายจ่าย


ออนไลน์ : 6

งบประมาณ รายรับรายจ่าย วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   9 เม.ย. 2567 21
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567   29 ม.ค. 2567 218
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 ต.ค. 2566 315
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2566   18 ต.ค. 2566 451
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ก.ย. 2566 369
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2565   12 ต.ค. 2565 3236
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566   15 ก.ย. 2565 97
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   5 พ.ค. 2565 295
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   25 ก.ย. 2563 407
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   10 ต.ค. 2561 552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   19 ก.ย. 2561 523
คำแถลงประกอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561   10 เม.ย. 2561 608