อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย..... วันที่ 30 พ.ย. 2565 (ดูู 3)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 4)

รับประกาศกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล  ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้ารับประกาศกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 "ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม..... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 2)

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำ..... วันที่ 22 พ.ย. 2565 (ดูู 37)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ได้มอบหมายให้ นางศรีรัตน์ สมบัติหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครอ..... วันที่ 1 พ.ย. 2565 (ดูู 13)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันนี้ เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โด..... วันที่ 21 ต.ค. 2565 (ดูู 90)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ได้มอบหมายให้ นางศรีรัตน์  สมบัติหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะ..... วันที่ 17 ต.ค. 2565 (ดูู 45)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา  ... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 18)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกรองประธาน​สภา​ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างและพิจารณา​อนุมัติ​กันเงินงบประมาณ​รายจ่าย​ฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 27 ก.ย. 2565 (ดูู 57)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 26 ก.ย. 2565 (ดูู 37)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 104)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่สอง, วาระที่สาม เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2565 ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 56)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 76)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ อำเภอกุดชุม จ..... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 69)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ณ บริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข ยส 4013 กุดชุม - คำหัวคู ระหว่างบ้..... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 122)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระแรก เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2565 ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 41)

กิจกรรมเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณห..... วันที่ 28 ก.ค. 2565 (ดูู 60)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28  กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ..... วันที่ 28 ก.ค. 2565 (ดูู 55)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยมี นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายมงคล  ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังก..... วันที่ 25 ก.ค. 2565 (ดูู 193)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 โดยมีนายมงคล  ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมป..... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 60)