สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราชฎร์บำรุง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราชฎร์บำรุง

โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราชฎร์บำรุง


นายสมัย ไชยรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 0817901413


นางชาลินี ปักเขตานัง
ครูชำนาญการ


นางสาวสุรีรัตน์ สุดา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุภรัตน์ เนตรรังสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัทราพร บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายทิวากร ปิยมาตย์
ครูชำนาญการ


นายนนท์ปวิช สกุลวรพัฒน์
ครูชำนาญการ


นางสาวกนกอร จันทวี
ครูชำนาญการ


นางสาวอรษา บุญบรรลุ
ครูชำนาญการ


นางสาวนิพาภรณ์ ทองดวง
ครูชำนาญการ


นางสาวปณิตาพร ภาคแก้ว
ครู


นางสาวสุภาพร เชิดสุข
ครูชำนาญการ


นางสาวนวลในฝัน พันธ์เลิศ
ครูชำนาญการ


นางสาวเอื้องอุมา วรโยธา
ครู


นางสาวพลอยพิมพ์ แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครู


นางสาวจตุพร ศรีละโคตร
คนงานทั่วไป


นางสาวสุนารี ปกป้อง
คนงานทั่วไป


นางสาวกันยารัตน์ กาหลิบ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยลดา ไลไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศิราณี ศรีวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอโนชา โคตุธา
ผู้ดูแลเด็ก


นายนิรันดร วงษ์มณี
ภารโรง


นายสุรจิต สนิท
นักการ