สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 2565 176
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 2563 296
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 2563 272
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2563 306
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2563 289
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2563 270
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 2563 250
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 2563 270
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 2563 260
O15 การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 2563 262
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 2563 250
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 2563 232
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 2563 242
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 2563 240
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 2563 260