สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 2565 280
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 2563 372
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 2563 347
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2563 390
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2563 372
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2563 344
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 2563 350
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 2563 344
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 2563 335
O15 การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 2563 336
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 2563 326
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 2563 304
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 2563 315
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 2563 309
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 2563 370