คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 2565 110
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 2563 242
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 2563 237
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2563 263
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2563 224
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2563 222
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 2563 211
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 2563 226
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 2563 215
การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 2563 217
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 2563 217
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 2563 198
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 2563 206
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 2563 207
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 2563 210