สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 2565 295
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 2563 384
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 2563 359
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 2563 404
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 2563 385
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 2563 357
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 2563 365
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 2563 356
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 2563 348
O15 การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 2563 350
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 2563 338
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 2563 315
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 2563 326
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 2563 321
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 2563 386