สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายไพบูลย์ พรรษา
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080 159 8686


นายเอกรินทร์ ศรีวะรมย์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080 730 3347


นายปรัชญา ทองน้อย
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 061 359 3545


นายสุวรรณ บุญทวัน
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085 145 4781


นายเรียน วงษ์มณี
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 090 370 1456


นายณัฐวุฒิ กาลจักร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 094 494 5565


นายเอนก อุทธชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 090 247 7973


นางทองเตียน วิฤทธิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085 775 3834


นายโอฬาร ยโสธรา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 061 727 1454


นายวัชรพงศ์ แสงสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 082 374 5440


นายคณิต ลำพุทธา
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 093 324 7200


นายปราโมทย์ ไลไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0611634077