สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ


นายคุณาธร พันธ์เพชร
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 084 762 1381


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 095 874 0526


นางธัญลักษณ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 099 423 2453


นายสุวิท พามา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 094 569 3545


นายเดวิท แจ่มจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 097 342 2156


นางโสภิญาดา อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 089 720 4028


นายปริวัตร ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทร : 088 563 5362


นางสาวพิศมัย วงศ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร : 083 367 2337


นางวาสนา แก้วลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 093 558 5768


นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทร : 081 611 2480


นางนิตยา เชื้อบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 093 396 2519