สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 6

รายการดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
งบประมาณ รายรับรายจ่าย
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา