สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 14

รายการดาวน์โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
งบประมาณ รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มต่างๆ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา