สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางธัญลักษณ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 099 423 2453


นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายอินทราวุฒิ ผังคี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธันวา เพิ่มพูล
คนงานทั่วไป


นางสาวประภาดา ธงฤทธิ์
คนงานทั่วไป