สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0958740526


นางวาสนา แก้วลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายปริวัตร ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวพิศมัย วงศ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวเนตรดาว บุตรใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางธนสร สังคฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพีรณัฐสา คำศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นางอรัญญา ไนยะกูล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายเกียรติยศ พยุงวงษ์
นิติกรปฏิบัติการ


สิบเอกสิทธิพัฒน์ คุริรัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประพันธ์ ผกาทอง
เจ้าพนักงานเทศกิจ


นางสุกัญญา มหาวงศ์
นักการ


นายพรชัย บุญทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายรุ่งเรื่อง สังคฤกษ์
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)


นายชุมพล ไชยราช
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)


นายเฉิมพล ผ่านเมือง
พนักงานดับเพลิง


นายคนึง สวัสดิสาร
พนักงานดับเพลิง


นายจิตรกร วงษ์มณี
พนักงานดับเพลิง


นายเกรียงไกร ยโสธรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวุฒิพงษ์ สมศรี
พนักงานวิทยุ


นางสาวตรีทิพยนิภา มหาวงศ์
คนงาน


นางสาวขนิษฐา ไลไธสง
คนงาน


นางสาวเนตรนภา มุละสีวะ
คนงาน


นายเกียรติศักดิ์ พันธ์ศรี
คนงาน


นายอภิชัย อุปรา
พนักงานดับเพลิง


จ่าเอกสันติธรรม ไชยสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์