สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

วิสัยทัศและพันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  จุดมุ่งหมาย ที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเข้มแข็ง”
 
พันธกิจ
 
พันธกิจ (Mission)  ภารกิจหลัก ที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า มี 4 ภารกิจหลัก คือ
(1)  สร้างระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของชุมชน
(2)  สร้างศักยภาพทางการศึกษาให้เข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(3)  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารกิจการของท้องถิ่น
(4)  พัฒนาระบบสาธารณสุข ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณ๊ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือภารกิจหลัก มี 4 จุดมุ่งหมาย ดังนี้
(1)  ประชาชนมีระบบการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพียงพอ เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต
(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
(4) ประชาชนมีส่วนในการพัฒนาการสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง
 
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 2835