สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สภาพทางสังคม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สภาพทางสังคม

สภาพสังคม
สภาพด้านสังคมในเขตเทศบาล ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๕ แห่ง คือ วัดสามัคคีวนาราม, วัดประชาชุมพล, วัดบ้านโคกสูง, วัดบ้านกุดชุม  วัดบ้านเหล่าใหญ่,  และวัดบ้านสองคร
 
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษามีสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) โรงเรียนบ้านสองคร และโรงเรียนเทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล
 
กุดชุมพัฒนา  โดยมีโรงเรียนเอกชนอยู่ จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 3156