กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางโสภิญาดา อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0897204028


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวบุษราคัม พินิจพล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นายเพชรดี ไวยพัฒน์
สัตวแพทย์อาวุโส


นายถนอมยศ มีไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภักดีวิจิตร วิจิตขจี
ผู้ช่วยพนักงานสุขาภิบาล


นายโรมรัญ เที่ยงธรรม
พนักงานขับรถยนต์


นายสุทธิศักดิ์ ศุภชาติ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสิริยา เกตุแก้วเกลี้ยง
คนงานทั่วไป


นายมงคล โสดา
คนงานทั่วไป


นายอภินันต์ พันศรี
คนงานทั่วไป


นายพงศกร พรกุนา
คนงานทั่วไป


นายวัฒนา ธานี
คนงานทั่วไป


นายสกล นาคสิริ
คนงานทั่วไป


นายอดุล อุปรา
คนงานทั่วไป


นายพาทิศ เที่ยงธรรม
คนงานทั่วไป


นายอานนท์ มุละสิวะ
คนงานทั่วไป


นายสมชาย วงศ์ศรีแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นายประเทือง คำแพงทอง
คนงานประจำรถขยะ


นายคานคิด พันศรี
คนงานประจำรถขยะ


นายสงกรานต์ นาคสิริ
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์