สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สภาพทางเศรษฐกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นศูนย์กลางทางการเกษตรและบริการให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตรอบนอกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเป็นศูนย์รวมในการซื้อขายข้าวเปลือกและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ   อีกด้วย  ผู้ประกอบการพาณิชย์ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการพื้นฐานต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินตั้งอยู่ในเขตเทศบาล   จำนวน ๓ แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
การเกษตรกรรม
ลักษณะการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลและเขตรอบนอก ประชาชนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำนา ในช่วงฤดูฝน และปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงหลังเก็บเกี่ยว บริเวณที่เพาะปลูกกันมากคือบริเวณสองฝั่งลำห้วยสาธารณะและที่ลุ่มต่างๆรอบๆเขชุมชนเมือง
 
การพณิชยกรรม/การบริการ
การพาณิชย์กรรมในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาลและริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบการค้าด้านเครื่องอุปโภค บริโภคทั่วไป เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า  วัสดุก่อสร้าง  น้ำมันเชื้อเพลิง ร้านประกอบการขายเสื้อผ้า เป็นต้น
 
การพาณิชยกรรมและบริการ
– สถานีบริการน้ำมัน     5      แห่ง
– ห้างสรรพสินค้า       1       แห่ง
– ตลาดสด             1         แห่ง
 
สถานประกอบเทศพาณิชย์
– โรงฆ่าสัตว์            1      แห่ง
 
สถานประกอบการด้านการบริการ
– โรงแรม               3         แห่ง
 
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 3120