สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566   3 เม.ย. 2566 121
คู่มือขั้นตอนการยืมทรัพย์สินราชการ   7 ก.พ. 2566 34
O14 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ของนักจัดการงานทะเบียนและบัตร   23 ธ.ค. 2565 75
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565   9 พ.ย. 2565 133
1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2565 404
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   7 ม.ค. 2565 220
2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ม.ค. 2565 460
4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 279
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   22 มี.ค. 2564 385
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น   1 ก.พ. 2564 16709
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562   26 มี.ค. 2563 298
คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น   1 ก.พ. 2563 266
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   1 ก.พ. 2563 22390
คู่มือเบิกจ่ายตรง   1 ก.พ. 2563 310
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง   1 ก.พ. 2563 260
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   1 ก.พ. 2563 317
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   1 ก.พ. 2563 256
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 2562 553