คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2565 173
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   7 ม.ค. 2565 142
2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ม.ค. 2565 246
4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 120
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   22 มี.ค. 2564 257
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น   1 ก.พ. 2564 4792
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562   26 มี.ค. 2563 258
คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น   1 ก.พ. 2563 223
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   1 ก.พ. 2563 15915
คู่มือเบิกจ่ายตรง   1 ก.พ. 2563 256
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง   1 ก.พ. 2563 220
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   1 ก.พ. 2563 267
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   1 ก.พ. 2563 221
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 2562 473