สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566   3 เม.ย. 2566 278
คู่มือขั้นตอนการยืมทรัพย์สินราชการ   7 ก.พ. 2566 389
O14 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ของนักจัดการงานทะเบียนและบัตร   23 ธ.ค. 2565 189
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565   9 พ.ย. 2565 230
1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2565 655
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   7 ม.ค. 2565 304
2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ม.ค. 2565 704
4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 2565 517
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   22 มี.ค. 2564 502
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น   1 ก.พ. 2564 26528
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562   26 มี.ค. 2563 382
คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น   1 ก.พ. 2563 351
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   1 ก.พ. 2563 29152
คู่มือเบิกจ่ายตรง   1 ก.พ. 2563 390
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง   1 ก.พ. 2563 341
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   1 ก.พ. 2563 399
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   1 ก.พ. 2563 336
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 2562 639