สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 15 ส.ค. 2566 22
ระเบียบสภา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 6 ก.พ. 2566 417
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 30 พ.ย. 2565 90
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22 พ.ย. 2565 79
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22 พ.ย. 2565 80
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 21 ต.ค. 2565 42
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 30 ก.ย. 2565 93
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 27 ก.ย. 2565 135
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 23 ส.ค. 2565 38
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 2565 28
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 2565 31
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 15 ส.ค. 2565 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 14 ส.ค. 2565 128
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 5 ส.ค. 2565 28
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 5 ส.ค. 2565 22
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 20 ก.ค. 2565 29
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 28 มิ.ย. 2565 30
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 27 มิ.ย. 2565 132
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 20 มิ.ย. 2565 30
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 20 มิ.ย. 2565 29
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 25 พ.ค. 2565 27
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 2 พ.ค. 2565 31
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 29 เม.ย. 2565 113
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 18 ก.พ. 2565 33
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 17 ก.พ. 2565 30
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 ฯ 15 ก.พ. 2565 27
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 10 ก.พ. 2565 27
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 24 ม.ค. 2565 29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 9 ธ.ค. 2564 467
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 29 พ.ย. 2564 347