สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

การบริการพื้นฐาน


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การบริการพื้นฐาน


​การคมนาคม
สภาพปัจจุบัน ชุมชนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาสามารถติดต่อระหว่างชุมชนโดยมีเส้นทางสำคัญ  คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2169  (ยโสธร – เลิงนกทา)   เป็นเส้นทางสายหลักในการเชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดยโสธร – อำเภอทรายมูล – อำเภอกุดชุม – อำเภอเลิงนกทา รวมระยะทางประมาณ  65  กิโลเมตร  สภาพผิวจราจรลาดยาง กว้าง  7.00  เมตร  เขตทาง  30.00  เมตร ซึ่งเป็นเส้นทางสู่สะพานมิตรภาพ  ไทย-ลาว  แห่งที่ 2  จังหวัดมุกดาหาร
2. ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  3701 (กุดชุม-สร้างแต้) ระยะทางประมาณ 25  กิโลเมตร แยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2169  บริเวณแยกตลาดสดเทศบาลไปทางทิศตะวันตก สภาพผิวจราจรลาดยาง และคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน   ผิวจราจรกว้าง   5.00-8.00 เมตร  เขตทาง  20.00 เมตร
3. ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 3702 (กุดชุม-หัวงัว) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตรแยก จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2169  บริเวณแยกตลาดสดเทศบาลไปทางทิศตะวันออก  สภาพผิว จราจรลาดยาง และคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน ผิวจราจรกว้าง   5.00-8.00 เมตร  เขตทาง  20.00  เมตร  สำหรับถนนที่ใช้ติดต่อภายในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังบางส่วน และเทศบาลได้พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบทั้งหมดเพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา จำนวน 48  สาย ยาวประมาณ 126,475 เมตร แยกเป็น
ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         จำนวน 79 สาย ความยาว 27,104 เมตร
ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง      จำนวน 5 สาย   ความยาว 6,176 เมตร
ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก                 จำนวน 17 สาย ความยาว 7,630 เมตร
ง) ถนนที่มีทางระบายน้ำ             จำนวน 28  สาย  ความยาว 35,788 เมตร
พื้นที่ถนนและทางเท้า 6,506 ตารางเมตร
ไฟฟ้าสาธารณะ 81 จุด
 
การขนส่ง
การขนส่งในเขตเทศบาลปัจจุบันยังไม่มีสถานีขนส่ง  จุดรับผู้โดยสารของรถประจำทางจะอยู่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล และยังไม่มีอาคารที่พักคอยรถโดยสาร   รถประจำทางที่บริการเส้นทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นถนนสายหลัก มีอยู่  5 สาย คือ   สายกุดชุม – ยโสธร, สายเลิงนกทา – ยโสธร,สายกรุงเทพฯ – มุกดาหาร, สายกรุงเทพฯ – ธาตุพนม, สายมุกดาหาร-นครราชสีมา, และรถตู้ร่วมบริการสายมุกดาหาร – ยโสธร
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 2816