กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสถาพร เวฬุวนารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายตะวัน กาหลิบ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสลีญา มูลสุวรรณ
คนงานทั่วไป


นางสาวดาราวรรณ ศรีโบลง
คนงานทั่วไป


นายศรายุทธ โครตสมบัติ
คนงานทั่วไป


นายจักรกฤษดิ์ ราชธร
คนสวน


นายประไพ โคตุธา
คนสวน


นายกิตติศักดิ์ แซ่แต้
คนสวน


นายมังกร ประทุมวัน
คนสวน