สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสุวิท พามา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0945693545


ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายสถาพร เวฬุวนารักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายไพวัลย์ บุญศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายตะวัน กาหลิบ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสลีญา มูลสุวรรณ
คนงานทั่วไป


นางสาวดาราวรรณ ศรีโบลง
คนงานทั่วไป


นายศรายุทธ โครตสมบัติ
คนงานทั่วไป


นายจักรกฤษดิ์ ราชธร
คนสวน


นายประไพ โคตุธา
คนสวน


นายกิตติศักดิ์ แซ่แต้
คนสวน


นายมังกร ประทุมวัน
คนสวน