สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 12 มิ.ย. 2567 13
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 11 มิ.ย. 2567 9
โครงอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 11 มิ.ย. 2567 14
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 7 มิ.ย. 2567 14
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 29 พ.ค. 2567 20
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกดสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 30 เม.ย. 2567 24
กำหนดการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 10 เม.ย. 2567 81
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 เม.ย. 2567 127
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 26 มี.ค. 2567 34
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 26 มี.ค. 2567 35
ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 21 มี.ค. 2567 80
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 21 มี.ค. 2567 80
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 25 ม.ค. 2567 208
เช็คเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ทั่วประเทศ 23 ม.ค. 2567 269
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 16 ม.ค. 2567 217
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 ธ.ค. 2566 197
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 22 ธ.ค. 2566 184
ประกาศเชิญชวนผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 10 พ.ย. 2566 271
ประกาศเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 10 พ.ย. 2566 286
การประเมินรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด 6 ต.ค. 2566 10
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 29 ก.ย. 2566 209
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ก.ย. 2566 12
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 21 ก.ย. 2566 98
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4 ก.ย. 2566 330
ประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 4 ก.ย. 2566 227
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง นโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลกดุชุมพัฒนา 15 ส.ค. 2566 9
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 16 3 ส.ค. 2566 306
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 10 3 ส.ค. 2566 287
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ก.ค. 2566 465
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ก.ค. 2566 210