สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 25 ม.ค. 2567 106
เช็คเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ทั่วประเทศ 23 ม.ค. 2567 151
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 16 ม.ค. 2567 126
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 ธ.ค. 2566 128
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 22 ธ.ค. 2566 120
ประกาศเชิญชวนผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 10 พ.ย. 2566 201
ประกาศเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 10 พ.ย. 2566 214
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 29 ก.ย. 2566 148
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 21 ก.ย. 2566 65
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4 ก.ย. 2566 286
ประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 4 ก.ย. 2566 184
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 16 3 ส.ค. 2566 257
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 10 3 ส.ค. 2566 240
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ก.ค. 2566 422
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ก.ค. 2566 174
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 21 ก.ค. 2566 136
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ. 2566 17 ก.ค. 2566 108
โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 28 มิ.ย. 2566 263
โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 28 มิ.ย. 2566 87
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 2566 113
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 3 พ.ค. 2566 120
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3 เม.ย. 2566 84
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 31 มี.ค. 2566 90
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 10 มี.ค. 2566 89
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาเช่าพื้นที่บริเวณตลาดสด 10 มี.ค. 2566 90
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 28 ก.พ. 2566 183
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การประมูลราคาเช่าพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 28 ก.พ. 2566 125
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 26 ม.ค. 2566 201
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 26 ม.ค. 2566 142
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ 6 ม.ค. 2566 138