สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 21 ก.ย. 2566 5
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4 ก.ย. 2566 45
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 16 3 ส.ค. 2566 46
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 10 3 ส.ค. 2566 42
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ก.ค. 2566 132
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 24 ก.ค. 2566 34
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5 21 ก.ค. 2566 35
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ. 2566 17 ก.ค. 2566 36
โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 28 มิ.ย. 2566 99
โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 28 มิ.ย. 2566 25
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 2566 30
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 3 พ.ค. 2566 72
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3 เม.ย. 2566 45
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 31 มี.ค. 2566 49
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 10 มี.ค. 2566 52
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาเช่าพื้นที่บริเวณตลาดสด 10 มี.ค. 2566 54
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 28 ก.พ. 2566 144
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การประมูลราคาเช่าพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 28 ก.พ. 2566 89
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 26 ม.ค. 2566 162
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 26 ม.ค. 2566 103
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ 6 ม.ค. 2566 97
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 16 ธ.ค. 2565 103
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 15 ธ.ค. 2565 136
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 13 ธ.ค. 2565 132
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 13 ธ.ค. 2565 120
จดหมายข่าว สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 8 ธ.ค. 2565 140
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 7 ธ.ค. 2565 210
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 30 พ.ย. 2565 115
การดำเนินโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ 29 พ.ย. 2565 95
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 28 พ.ย. 2565 100