ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 30 พ.ย. 2565 5
การดำเนินโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ 29 พ.ย. 2565 4
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 28 พ.ย. 2565 7
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 พ.ย. 2565 6
การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 พ.ย. 2565 6
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 22 พ.ย. 2565 14
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจัดซื้อเตาเผาปลอดมลพิษ ขนาด 1 ตัน 22 พ.ย. 2565 14
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 21 พ.ย. 2565 19
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... 17 พ.ย. 2565 10
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 11 พ.ย. 2565 22
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 9 พ.ย. 2565 53
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2 พ.ย. 2565 49
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 17 ต.ค. 2565 20
แผนการตรวจสอบใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 ก.ย. 2565 54
ขอเชิญชวนอนุโมทนาทำบุญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่ 15 ก.ย. 2565 127
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 68
ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ก.ย. 2565 41
ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ก.ย. 2565 81
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 ส.ค. 2565 55
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 17 ส.ค. 2565 93
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 11 ส.ค. 2565 103
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2 ส.ค. 2565 84
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 26 ก.ค. 2565 95
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 26 ก.ค. 2565 87
ประกาศศูนย์ดูแลสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง โครงการวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 20 ก.ค. 2565 48
คำขอพิจารณาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4 ก.ค. 2565 47
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 2565 77
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 17 มิ.ย. 2565 90
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 1 มิ.ย. 2565 158
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 31 พ.ค. 2565 119