สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองคลัง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายเดวิท แจ่มจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0973422156


นางนิตยา แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางพรเกต ประจิตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางดวงจันทร์ ชื่นตา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวศราพร แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายวีรกานต์ สาแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวสุธิดา โสดา
คนงาน