เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 9

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 143
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 257
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 2565 88
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 145
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 129
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   10 ม.ค. 2565 106
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   10 ม.ค. 2565 86
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส   10 ม.ค. 2565 97
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา "องค์กรคุณธรรม"   10 ม.ค. 2565 114
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 ม.ค. 2565 99
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   10 ม.ค. 2565 86
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   10 ม.ค. 2565 76
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   10 ม.ค. 2565 87
มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   10 ม.ค. 2565 88
ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน   10 ม.ค. 2565 78
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2565 78
การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน   10 ม.ค. 2565 80
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาใสสะอาด"   10 ม.ค. 2565 84
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   10 ม.ค. 2565 91
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   5 ม.ค. 2565 91
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564   16 ธ.ค. 2564 72
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   3 ธ.ค. 2564 91
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 ธ.ค. 2564 64
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1   23 พ.ย. 2564 143
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   12 พ.ย. 2564 118
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   10 พ.ย. 2564 91
แผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ ปี 2564   19 เม.ย. 2564 1130
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม   16 เม.ย. 2564 356
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   16 เม.ย. 2564 345
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 เม.ย. 2564 317