สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: 3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- แบบฟอร์มการยกเลิกยกเลิกจดทะเบียนพาณิชยกิจ
วันที่ : 27 มีนาคม 2563   View : 1980