สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: 2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- แบบฟอร์มการขอจดทะเบียน(ปลี่ยนแปลง)
วันที่ : 27 มีนาคม 2563   View : 1761