สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: -ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยคลิ๊กที่ >>> ตอบแบบสำรวจ IIT 

หรือสแกนที่คิวอาร์โค๊ตด้านล่างนี้
วันที่ : 10 มกราคม 2566   View : 2025