สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 โครงการปรับปรุงตลิ่งริมลำห้วยสองคร หมู่ที่ 14
โครงการขยายผิวจราจร คลส. ถนนจัดฟากตะวันออกสุด (ช่วงหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ถึงถนนกุดชุม - คำหัวคู) หมู่ที่ 8
โครงการก่่อสร้างถนน คลส.และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและปรับปรุงถนนลูกรังสาย กุดชุมใน เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดชุมคุรุ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสูงสองคร หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยร้านเวชประสิทธิ์ ซอยเทศบาล 46 หมู่ที่ 8
ครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอายุผู้สูงอายุ
 
 โครงการปรับปรุงตลิ่งริมลำห้วยสองคร หมู่ที่ 14
 
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันออก หมู่ที่ 17
 
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันออก หมู่ที่ 17
วันที่ : 4 มีนาคม 2563   View : 2064