สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.3-0001ถนนจัดสรรฟากตะวันตก(ช่วงถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึง ซอยเทศบาล 46) หมู่ที่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.3-0001ถนนจัดสรรฟากตะวันตก(ช่วงถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึง ซอยเทศบาล 46) หมู่ที่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานพักขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ตัดหญ้า กวาดถนนหรือพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องไทยทาน ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธุรการ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอกุดชุม ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอกุดชุม ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-0195 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
จ้างมหรสพ ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างโครงการดัดแปลงปรับปรุงรถบรรทุกของเหลว(สูบสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.3-0046 ถนนสองคร-เหล่าใหญ่ (ช่วงถนนสองคร-หนองมาลา ถึง กิโลเมตรที่ 1+080 กิโลเมตร) หมู่ที่ 5 บ้านสองคร ตำบลกุดชุม 11 มี.ค. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.3-0001ถนนจัดสรรฟากตะวันตก(ช่วงถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึง ซอยเทศบาล 46) หมู่ที่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม 11 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม นม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กองสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
ซื้อแผงไฟโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างขบวนนางรำและประดับตกแต่งเกวียนตามโครงการประเพณีบุญคูนลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยขยะที่ตกค้างบริเวณบ่อฝังกลบขยะ ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ตามโครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home Health Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567