ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องไทยทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์จักรยานยนต์ (กพพ 370) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2565
ซ่อมแซมคันคูลำห้วยบ้านสองคร 8 เม.ย. 2565
วัสดุก่อสร้าง 11 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกองสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2565
ซ่อมแซมคันคูลำห้วยสองคร 11 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565
ซ่อมบำรุงรถตู้ (นข 1487) 5 เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า (80-9610) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565
วัสดุสำหรับให้บริการประชาชน 5 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565
ทำป้ายโครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Wast) 4 เม.ย. 2565
ของที่ระลึกตามโครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ 4 เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องไทยทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ(บบ 8135) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2565
เหมาบริการช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 2565 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจำรถขยะ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจำรถขยะ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทางสาธารณะในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างทำความสะอาดในเขตเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565