สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการที่ 1


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ได้แก่
1 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาใสสะอาด "
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4 นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
6 มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
7 ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
8 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
9 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกิจการบ้านเมืองที่ดี
10 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
วันที่ : 13 มีนาคม 2563   View : 1882