สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน งบประมาณ พ.ศ.2563


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน งบประมาณ พ.ศ.2563

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำเดือน เมษายน 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
วันที่ : 4 มีนาคม 2563   View : 1841