สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ(การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน)
- คำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2565 (การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (การพัฒนาบุคลากร)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566(การวางแผนอัตรากำลังคน)
- ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 และประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (การสรรหาคนดีคนเก่ง)
- คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
- ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน)
แผนการดำเนินงานตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ทต.กุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 (การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
 
วันที่ : 23 มีนาคม 2563   View : 1353