สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการที่ 3


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: มาตรการที่ 3

มาตรการที่ 3 การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น ได้แก่
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์ และ facebook เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
วันที่ : 13 มีนาคม 2563   View : 2004