สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 8

ขออนุญาตจำหน่ายอาหาร

จะเปิดร้านขายอาหารจะต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างไรบ้าง รบกวนด้วยนะคะ

ผู้ตั้งกระทู้ : กิ่ง IP : 125.26.111.64 เวลา : 2022-01-28 10:23:21 (ดู 889)

เรียน คุณกิ่ง

       ตามที่ท่านได้สอบถามการขออนุญาตจำหน่ายอาหารนั้น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจำหน่ายอาหาร ดังนี้

1. ยิ่นเอกสาร/หลักฐานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

     1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

     1.3 สัญญาเช่า (ถ้ามี)

     1.4 รูปถ่ายของผู้ประกอบการ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     1.5 ใบรับรองแพทย์

2. หลังจากตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาต ภายใน 7 วัน

     ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โทร. 045-789158 ต่อ 16

ผู้ตั้งกระทู้ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา : 2022-01-28 10:55:11 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :