สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการที่ 2


ออนไลน์ : 30

หัวข้อ :: มาตรการที่ 2

มาตรการที่ 2 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน หรือการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ได้แก่
1 มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2 ช่องทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา : www.kutchumpattana.go.th ดังนี้
  2.1 facebook เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
  2.2 ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน
  2.3 กระดานถามตอบ Q&A (กระดานสนทนา)
 
วันที่ : 13 มีนาคม 2563   View : 1746