ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...  โดยมี นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. อสม. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565   View : 37