การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาและมาทำงานสาย(การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ(การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (การพัฒนาบุคลากร)
- แผนการดำเนินงานตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ทต.กุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564(การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566(การวางแผนอัตรากำลังคน)
- คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรพนักงานจ้าง(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
วันที่ : 23 มีนาคม 63   View : 348