การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาและมาทำงานสาย(การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ(การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (การพัฒนาบุคลากร)
- แ
ผนการดำเนินงานตามโครงการสถานที่ทำงานน้าอยู่ น่าทำงาน ทต.กุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563(การพัฒนาคุณภาพชีวิต)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563(การวางแผนอัตรากำลังคน)
- คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรพนักงานจ้าง(การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
วันที่ : 23 มีนาคม 63   View : 140