กองช่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายศักดิ์สิทธิ์ โคตอาสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายพงษ์ศักดิ์ สมหวัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเกียรติศักดิ์ ศรีชนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายตะวัน กาหลิบ
พนักงานขับรถยนต์


นายพรภวิษย์ เศิกศิริ
คนงานทั่วไป


นางสาวสลีญา มูลสุวรรณ
คนงานทั่วไป


นางสาวกันยารัตน์ กาหลิบ
คนงานทั่วไป


นายจักรกฤษดิ์ ราชธร
คนสวน


นายประไพ โคตุธา
คนสวน


นายธรรมนูญ จันทะหงษ์
คนสวน


นายกิตติศักดิ์ แซ่แต้
คนสวน