ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันออก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 ธ.ค. 62 6
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันออก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 ธ.ค. 62 7
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 6 มิ.ย. 62 71
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เร่ื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 16 ม.ค. 62 149
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. พร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 28 ม. 14 16 ม.ค. 62 122
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำพร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 27 ม. 14 16 ม.ค. 62 124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 14 ม.ค. 62 208
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. พร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 27 ม. 14 14 ม.ค. 62 138
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. พร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 28 ม. 14 14 ม.ค. 62 172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง 6 ธ.ค. 61 340
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 24 ต.ค. 61 446
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 61 400
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 61 407
เิปดเผยราคากลางโครการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล1ฯ และโครงการก่อสร้างท่อลดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว 12 ก.ค. 61 234
โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางเชื่อมแยกในบริเวณทางเชื่อมหน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 23 พ.ค. 61 210
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนฟากตะวันตก หมู่ที่ 5 สองคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 61 198
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 46 หมู่ที่ 8 3 พ.ค. 61 471
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแถว นักผูก หมู่ที่ 4 บ้านกุดชุมคุรุ 3 พ.ค. 61 250
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนฟากตะวันตก หมู่ที่ 5 สองคร 3 พ.ค. 61 248
การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปี 2561 9 ก.พ. 61 217
ประกาศประกวดราคาจ้างก็สร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันตก หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 61 204
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 60 227
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันตก หมู่ที่ 14 21 ธ.ค. 60 215
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านนางหนูพิน ถึงบ้านกุดชุมใน ม.4 21 ธ.ค. 60 188
ตารางแสดงวงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเปือย 1 ธ.ค. 60 198
ตารางแสดงวงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 27 พ.ย. 60 195
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เร่ื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 9 ต.ค. 60 159
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 ก.ย. 60 206
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ส.ค. 60 218
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 14 ก.ค. 60 210