ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 23

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 6 มิ.ย. 62 50
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เร่ื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 16 ม.ค. 62 117
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. พร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 28 ม. 14 16 ม.ค. 62 112
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำพร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 27 ม. 14 16 ม.ค. 62 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 14 ม.ค. 62 171
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. พร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 27 ม. 14 14 ม.ค. 62 110
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. พร้อมผิวจราจร คสล.ซอยเทศบาล 28 ม. 14 14 ม.ค. 62 147
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง 6 ธ.ค. 61 292
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 24 ต.ค. 61 347
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 61 337
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 61 381
เิปดเผยราคากลางโครการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล1ฯ และโครงการก่อสร้างท่อลดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว 12 ก.ค. 61 218
โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางเชื่อมแยกในบริเวณทางเชื่อมหน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 23 พ.ค. 61 195
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนฟากตะวันตก หมู่ที่ 5 สองคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 61 191
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 46 หมู่ที่ 8 3 พ.ค. 61 411
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแถว นักผูก หมู่ที่ 4 บ้านกุดชุมคุรุ 3 พ.ค. 61 234
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนฟากตะวันตก หมู่ที่ 5 สองคร 3 พ.ค. 61 230
การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปี 2561 9 ก.พ. 61 205
ประกาศประกวดราคาจ้างก็สร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันตก หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 61 193
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 60 213
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนจัดสรรฟากตะวันตก หมู่ที่ 14 21 ธ.ค. 60 204
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านนางหนูพิน ถึงบ้านกุดชุมใน ม.4 21 ธ.ค. 60 176
ตารางแสดงวงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเปือย 1 ธ.ค. 60 185
ตารางแสดงวงเงินได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 27 พ.ย. 60 181
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เร่ื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 9 ต.ค. 60 145
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 ก.ย. 60 195
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ส.ค. 60 191
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 14 ก.ค. 60 196
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เปิดเผยราคาโครงการจัดสวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 พ.ค. 60 223
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 28 เม.ย. 60 412