กองคลัง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนิตยา แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0819996871


นางนิตยา แข่งขัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวเมทะวรรณ พูลเชื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางพรเกต ประจิตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางดวงจันทร์ ชื่นตา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายวีรกานต์ สาแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวศราพร แสงสว่าง
คนงานทั่วไป