สำนักปลัด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0958740526


นายอลงกรณ์ ศรีวะรมย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพิศมัย วงศ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายปริวัตร ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางอรัญญา ไนยะกูล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางธนสร สังคฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางเจนจิรา นครราช
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายนัทพงษ์ ทีฆะพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางวาสนา แก้วลี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


นายจิตบุณย์ ขุนนรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสุกัญญา มหาวงศ์
นักการ


นายวิรัตน์ แสงศรี
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายพรชัย บุญทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายรุ่งเรื่อง สังคฤกษ์
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)


นายวิฑูรย์ โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายวิรัตน์ ศรีมันตะ
พนักงานดับเพลิง


นายคนึง สวัสดิสาร
พนักงานดับเพลิง


นายชุมพล ไชยราช
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)


นายเกรียงไกร ยโสธรา
พนักงานดับเพลิง


นายจิตรกร วงษ์มณี
พนักงานดับเพลิง


นายวุฒิพงษ์ สมศรี
พนักงานวิทยุ


นางสาวตรีทิพยนิภา มหาวงศ์
คนงานทั่วไป


นายณัฐพล เรืองวรบูรณ์
พนักงานวิทยุ