สำนักปลัด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายมนตรี ทอนมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0958740526


นางวาสนา แก้วลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพิศมัย วงศ์ชารี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายปริวัตร ส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางอรัญญา ไนยะกูล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวเนตรดาว บุตรใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพีรณัฐสา คำศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายเกียรติยศ พยุงวงษ์
นิติกรปฏิบัติการ


นายจิตบุณย์ ขุนนรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางธนสร สังคฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุกัญญา มหาวงศ์
นักการ


นายวิรัตน์ แสงศรี
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายพรชัย บุญทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายรุ่งเรื่อง สังคฤกษ์
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)


นายชุมพล ไชยราช
พนักงานดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)


นายเฉิมพล ผ่านเมือง
พนักงานดับเพลิง


นายคนึง สวัสดิสาร
พนักงานดับเพลิง


นายจิตรกร วงษ์มณี
พนักงานดับเพลิง


นายเกรียงไกร ยโสธรา
พนักงานดับเพลิง


นายวุฒิพงษ์ สมศรี
พนักงานวิทยุ


นางมะลิวัลย์ ทอนมาตย์
คนงานทั่วไป


นางสาวตรีทิพยนิภา มหาวงศ์
คนงานทั่วไป


นางสาวขนิษฐา ไลไธสง
คนงานทั่วไป


นายอภิชัย อุปรา
พนักงานดับเพลิง