คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายมงคล ชื่นตา
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา
เบอร์โทร : 091 065 1443


นายฉัตรชัย อุทธชาติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา
เบอร์โทร : 086 257 5146


นายปริญญา ปาละวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา
เบอร์โทร : 089 864 2099


นางศรีรัตน์ สมบัติหล้า
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 081 977 9828


นายโกศล เจริญแสงสุวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 081 739 0340