คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์
นายกเทศมนตรี โทร 081-6600447


นายมงคล ชื่นตา
รองนายกเทศมนตรี


นาฉัตรชัย อุทธชาติ
รองนายกเทศมนตรี


นายโกศล เจริญแสงสุวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายถวิล บุญทวี
เลขานุการนายกเทศมนตรี