คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 13

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 ม.ค. 65 94
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 63 222
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 63 216
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 63 248
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 63 211
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 63 204
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 63 192
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 63 212
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 63 205
การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 63 201
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 63 196
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 63 185
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 63 187
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 63 192
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 63 194