คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 63 36
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 63 35
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการให้บริการประชาชน   1 ก.พ. 63 39
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 63 40
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 63 34
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 63 38
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 63 38
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 63 35
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 63 34
การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 63 29
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 63 32
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 63 30
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 63 34
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 63 31
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 63 31