คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการให้บริการประชาชน   11 ก.พ. 64 78
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 63 132
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 63 133
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 63 152
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 63 137
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 63 134
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 63 126
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 63 136
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 63 132
การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 63 130
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 63 130
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 63 120
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 63 121
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 63 126
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 63 123