คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 63 49
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 63 50
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการให้บริการประชาชน   1 ก.พ. 63 55
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 63 53
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 63 48
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 63 52
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 63 51
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 63 48
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 63 48
การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 63 45
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 63 45
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 63 45
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 63 51
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 63 45
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 63 45