คู่มือการให้บริการประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือการให้บริการประชาชน วันที่ โหลด
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   1 ก.พ. 63 4
การต่อใบอนุญาตปรกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 ก.พ. 63 5
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการให้บริการประชาชน   1 ก.พ. 63 9
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   1 ก.พ. 63 10
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   1 ก.พ. 63 8
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)   1 ก.พ. 63 8
การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   1 ก.พ. 63 13
การขอเลขที่บ้าน   1 ก.พ. 63 5
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย   1 ก.พ. 63 5
การรับแจ้งการเกิด   1 ก.พ. 63 6
การรับแจ้งการตาย   1 ก.พ. 63 7
การรับแจ้งการย้ายเข้า   1 ก.พ. 63 5
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง   1 ก.พ. 63 7
การรับแจ้งการย้ายออก   1 ก.พ. 63 7
การขอหนังสือรับรองการเกิด   1 ก.พ. 63 5