กองการศึกษา


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางธัญลักษณ์ เจริญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 099 423 2453


นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายอินทราวุฒิ ผังคี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพลอยพิมพ์ แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครู


นางธนาพร งามแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวจตุพร บุบผาเดช
คนงานทั่วไป


นายธันวา เพิ่มพูล
คนงานทั่วไป


นางสาวพิศมัย มุละสีวะ
คนงานทั่วไป


นายมุนี บุญทวี
คนงานทั่วไป


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสฬารัตน์ โมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางอโนชา โคตุธา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยลดา ไลไธสง
ผู้ดูแลเด็ก