กองการศึกษา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นายมัฆวาน คำแถม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสุกัลยกร เที่ยงธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางธนสร สังคฤกษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายอินทราวุฒิ ผังคี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพลอยพิมพ์ แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครู


นางธนาพร งามแก้ว
คนงานทั่วไป


นางสาวจตุพร บุบผาเดช
คนงานทั่วไป


นายธันวา เพิ่มพูล
คนงานทั่วไป


นางสาวพิศมัย มุละสีวะ
คนงานทั่วไป


นายมุนี บุญทวี
คนงานทั่วไป


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสฬารัตน์ โมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางอโนชา โคตุธา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยลดา ไลไธสง
ผู้ดูแลเด็ก