เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 7

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   24 มี.ค. 63 1
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   11 มี.ค. 63 12
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล   10 มี.ค. 63 6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   5 มี.ค. 63 10
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   5 มี.ค. 63 8
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ก.พ. 63 29
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   1 ก.พ. 63 5
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1   10 ม.ค. 63 9
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา องค์กรคุณธรรม   3 ม.ค. 63 11
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   24 ต.ค. 62 7
มาตรการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   21 ต.ค. 62 6
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 ต.ค. 62 5
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   18 ต.ค. 62 6
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   16 ต.ค. 62 14
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 ต.ค. 62 8
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   10 ต.ค. 62 7
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   10 ต.ค. 62 5
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   27 ก.ย. 62 33
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 62 70
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   7 มิ.ย. 62 68
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   5 มิ.ย. 62 67
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   5 มิ.ย. 62 58
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ   5 มิ.ย. 62 62
มาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562   5 มิ.ย. 62 66
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)   15 พ.ค. 62 65
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)   1 เม.ย. 62 61
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)   10 ม.ค. 62 55
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   24 ต.ค. 61 52
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)   10 ต.ค. 61 58
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563)   15 ส.ค. 61 59