เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 4

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑   25 ก.ย. 63 8
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   25 ก.ย. 63 7
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ - ๒/๒๕๖๔   25 ก.ย. 63 7
ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖   25 ก.ย. 63 10
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   15 มิ.ย. 63 25
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 มิ.ย. 63 41
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 มิ.ย. 63 44
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563   29 เม.ย. 63 75
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจำ   29 เม.ย. 63 49
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง   29 เม.ย. 63 49
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)   13 เม.ย. 63 54
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 63 56
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   24 มี.ค. 63 99
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   11 มี.ค. 63 482
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล   10 มี.ค. 63 57
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   5 มี.ค. 63 64
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   5 มี.ค. 63 62
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ก.พ. 63 82
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   1 ก.พ. 63 57
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1   10 ม.ค. 63 58
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา องค์กรคุณธรรม   3 ม.ค. 63 63
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   24 ต.ค. 62 93
มาตรการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   21 ต.ค. 62 61
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 ต.ค. 62 52
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   18 ต.ค. 62 60
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   16 ต.ค. 62 63
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 ต.ค. 62 65
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   10 ต.ค. 62 64
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   10 ต.ค. 62 54
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   27 ก.ย. 62 95