เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 8

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   27 ก.ย. 62 6
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 62 41
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   7 มิ.ย. 62 45
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   5 มิ.ย. 62 43
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   5 มิ.ย. 62 36
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ   5 มิ.ย. 62 38
มาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562   5 มิ.ย. 62 41
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   15 พ.ค. 62 27
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)   1 เม.ย. 62 39
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)   10 ม.ค. 62 34
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   31 ต.ค. 61 42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   25 ต.ค. 61 32
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   24 ต.ค. 61 31
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   22 ต.ค. 61 32
มาตรการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   19 ต.ค. 61 38
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   16 ต.ค. 61 38
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)   10 ต.ค. 61 36
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   10 ต.ค. 61 37
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   10 ต.ค. 61 37
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563)   15 ส.ค. 61 32