เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 12

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 62 102
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   27 ก.ย. 62 16
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 62 48
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   7 มิ.ย. 62 52
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   5 มิ.ย. 62 50
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   5 มิ.ย. 62 43
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ   5 มิ.ย. 62 46
มาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562   5 มิ.ย. 62 49
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562   15 พ.ค. 62 39
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)   1 เม.ย. 62 49
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค. 2562)   10 ม.ค. 62 43
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   31 ต.ค. 61 49
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   25 ต.ค. 61 42
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   24 ต.ค. 61 39
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   22 ต.ค. 61 39
มาตรการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   19 ต.ค. 61 47
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   16 ต.ค. 61 48
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)   10 ต.ค. 61 48
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   10 ต.ค. 61 48
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   10 ต.ค. 61 44
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563)   15 ส.ค. 61 40