เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 15

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1   23 พ.ย. 64 11
แผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ ปี 2564   19 เม.ย. 64 503
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม   16 เม.ย. 64 182
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   16 เม.ย. 64 210
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   16 เม.ย. 64 203
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ...   16 เม.ย. 64 124
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   16 เม.ย. 64 184
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 64 148
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)   29 มี.ค. 64 73
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ.2564-2566   25 มี.ค. 64 111
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   25 มี.ค. 64 101
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564   23 มี.ค. 64 116
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563   17 มี.ค. 64 55
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   8 มี.ค. 64 54
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา "องค์กรคุณธรรม"   5 มี.ค. 64 137
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 มี.ค. 64 59
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   5 มี.ค. 64 63
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   4 มี.ค. 64 62
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน   4 มี.ค. 64 57
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส   4 มี.ค. 64 66
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   4 มี.ค. 64 64
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา "สุจริตโปร่งใสเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาใสสะอาด"   25 ก.พ. 64 60
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   24 ก.พ. 64 72
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   18 ก.พ. 64 62
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   18 ก.พ. 64 80
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563   16 ธ.ค. 63 92
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑   25 ก.ย. 63 84
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   25 ก.ย. 63 90
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ - ๒/๒๕๖๔   25 ก.ย. 63 82
ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖   25 ก.ย. 63 83