ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 29 พ.ย. 64 7
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 26 พ.ย. 64 6
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 26 พ.ย. 64 7
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 17 17 พ.ย. 64 11
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 17 พ.ย. 64 12
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 29 ต.ค. 64 30
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 29 ต.ค. 64 25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3/2564 30 ก.ย. 64 87
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 ก.ย. 64 14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2564 27 ก.ย. 64 65
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 22 ก.ย. 64 76
อำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ก.ย. 64 265
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 1 ก.ย. 64 5
ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 ส.ค. 64 154
ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3/2564 10 ส.ค. 64 150
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 21 ก.ค. 64 181
ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2564 9 มิ.ย. 64 140
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 31 พ.ค. 64 143
กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยนชน์ ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ 31 พ.ค. 64 170
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 19 เม.ย. 64 132
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 8 เม.ย. 64 181
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 9 มี.ค. 64 177
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 ก.พ. 64 249
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การประมูลราคาเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลกุดชุมมัฒนา 15 ก.พ. 64 258
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การประมูลราคาเช่าพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 15 ก.พ. 64 259
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา 4 ก.พ. 64 433
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 4 ก.พ. 64 343
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 1 ก.พ. 64 167
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 6 26 ม.ค. 64 146
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1 26 ม.ค. 64 118