ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการตรวจสอบใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 ก.ย. 65 15
ขอเชิญชวนอนุโมทนาทำบุญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่ 15 ก.ย. 65 37
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 65 7
ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ก.ย. 65 10
ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ก.ย. 65 13
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 ส.ค. 65 22
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 17 ส.ค. 65 24
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 11 ส.ค. 65 63
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2 ส.ค. 65 49
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 26 ก.ค. 65 60
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 26 ก.ค. 65 55
ประกาศศูนย์ดูแลสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง โครงการวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 20 ก.ค. 65 28
คำขอพิจารณาการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4 ก.ค. 65 26
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 49
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 17 มิ.ย. 65 60
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 1 มิ.ย. 65 105
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 31 พ.ค. 65 88
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12 30 พ.ค. 65 30
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 25 พ.ค. 65 59
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 25 พ.ค. 65 62
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 พ.ค. 65 64
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 12 พ.ค. 65 51
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 6 พ.ค. 65 46
ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 27 เม.ย. 65 52
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 26 เม.ย. 65 47
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 8 เม.ย. 65 63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 7 เม.ย. 65 74
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม 4 เม.ย. 65 67
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 1 เม.ย. 65 93
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 มี.ค. 65 102