ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 15 ก.ค. 63 4
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Business Continuity Plan-BCP) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 25 มิ.ย. 63 6
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 63 9
ประกาศให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 11 มิ.ย. 63 33
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุชุมพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ..... 13 พ.ค. 63 70
การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 13 พ.ค. 63 5
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 21 เม.ย. 63 72
ประกาศ..มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร 19 มี.ค. 63 325
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 24 ก.พ. 63 11
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 24 ก.พ. 63 5
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 20 ก.พ. 63 86
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 27 ม.ค. 63 281
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 ธ.ค. 62 137
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ธ.ค. 62 124
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2 29 พ.ย. 62 132
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 22 พ.ย. 62 9
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 18 พ.ย. 62 5
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 25 ต.ค. 62 157
การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 24 ต.ค. 62 5
ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของกองคลัง 9 ต.ค. 62 7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 27 ก.ย. 62 10
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ก.ย. 62 103
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 20 ก.ย. 62 12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 18 ก.ย. 62 10
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 28 ส.ค. 62 133
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 23 ส.ค. 62 13
ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน ฯ 2562 15 ส.ค. 62 303
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 14 ส.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 13 ส.ค. 62 385
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 27 มิ.ย. 62 10