ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 ธ.ค. 62 9
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ธ.ค. 62 9
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2 29 พ.ย. 62 15
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 25 ต.ค. 62 26
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ก.ย. 62 52
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 28 ส.ค. 62 51
ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน ฯ 2562 15 ส.ค. 62 161
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 13 ส.ค. 62 239
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 13 มิ.ย. 62 171
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๖ 1 เม.ย. 62 265
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 19 มี.ค. 62 300
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 6 มี.ค. 62 271
การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 9 ม.ค. 62 317
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 21 ธ.ค. 61 354
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 11 ธ.ค. 61 166
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 20 พ.ย. 61 378
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 9 พ.ย. 61 530
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 29 ต.ค. 61 385
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ 24 ก.ย. 61 463
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 ก.ย. 61 488
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 15 ส.ค. 61 459
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 21 มิ.ย. 61 214
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 7 พ.ค. 61 268
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พ.ค. 61 437
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 เม.ย. 61 287
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 25 เม.ย. 61 266
รดน้ำดำหัว ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปี 2561 11 เม.ย. 61 421
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 เม.ย. 61 266
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา รับนโยบายจาก ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 23 มี.ค. 61 243
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 18 มี.ค. 61 310