ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 30

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 25 ต.ค. 62 7
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ก.ย. 62 23
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 28 ส.ค. 62 25
ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน ฯ 2562 15 ส.ค. 62 115
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 13 ส.ค. 62 170
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 13 มิ.ย. 62 118
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๖ 1 เม.ย. 62 224
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 19 มี.ค. 62 218
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 6 มี.ค. 62 218
การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 9 ม.ค. 62 274
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 21 ธ.ค. 61 287
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 11 ธ.ค. 61 136
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 20 พ.ย. 61 303
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 9 พ.ย. 61 460
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 29 ต.ค. 61 320
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑ 24 ก.ย. 61 417
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 ก.ย. 61 405
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 15 ส.ค. 61 398
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 21 มิ.ย. 61 199
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 7 พ.ค. 61 254
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พ.ค. 61 401
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 เม.ย. 61 268
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 25 เม.ย. 61 242
รดน้ำดำหัว ผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปี 2561 11 เม.ย. 61 376
ประกาศ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 เม.ย. 61 244
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา รับนโยบายจาก ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 23 มี.ค. 61 213
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 18 มี.ค. 61 287
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดโครงการงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2561 18 มี.ค. 61 569
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 5 มี.ค. 61 217
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 22 ก.พ. 61 375