ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ต.ค. 63 1
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ต.ค. 63 22
ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... 14 ต.ค. 63 6
กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 14 ต.ค. 63 5
ประกาศใช้เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ.2563 7 ต.ค. 63 12
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 25 ก.ย. 63 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจจรคอนกรีตเสริมเหล็กและเทคอนกรีตสภาพจราจร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 22 ก.ย. 63 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและเทคอนกรีตสภาพผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 63 30
ประกาศใช้เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 2 ก.ย. 63 15
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 63 24
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค. 2563 7 ส.ค. 63 32
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 5 24 ก.ค. 63 35
ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 15 ก.ค. 63 34
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Business Continuity Plan-BCP) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 25 มิ.ย. 63 24
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 63 30
ประกาศให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 11 มิ.ย. 63 93
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุชุมพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ..... 13 พ.ค. 63 110
การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 13 พ.ค. 63 31
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 21 เม.ย. 63 95
ประกาศ..มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร 19 มี.ค. 63 410
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 24 ก.พ. 63 31
ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2563 กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 24 ก.พ. 63 25
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 20 ก.พ. 63 103
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 27 ม.ค. 63 306
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 ธ.ค. 62 153
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ธ.ค. 62 144
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2 29 พ.ย. 62 157
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 22 พ.ย. 62 26
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 18 พ.ย. 62 25
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 25 ต.ค. 62 185