คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   7 ม.ค. 65 146
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   7 ม.ค. 65 102
2. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง   7 ม.ค. 65 192
4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   7 ม.ค. 65 105
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   22 มี.ค. 64 218
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น   1 ก.พ. 64 3164
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562   26 มี.ค. 63 242
คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น   1 ก.พ. 63 212
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   1 ก.พ. 63 14146
คู่มือเบิกจ่ายตรง   1 ก.พ. 63 227
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง   1 ก.พ. 63 206
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   1 ก.พ. 63 242
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   1 ก.พ. 63 208
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 62 423