คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 10

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566   22 มี.ค. 64 76
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562   26 มี.ค. 63 152
คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น   1 ก.พ. 63 133
คู่มือทะเบียนประวัติของข้าราชการและพนักงาน อปท.   1 ก.พ. 63 313
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   1 ก.พ. 63 8325
คู่มือเบิกจ่ายตรง   1 ก.พ. 63 132
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง   1 ก.พ. 63 129
คู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง   1 ก.พ. 63 62613
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   1 ก.พ. 63 148
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี   1 ก.พ. 63 137
คู่มืองานธุรการ   1 ก.พ. 63 144
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   1 ก.พ. 63 131
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 62 286