คู่มือการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2562   26 มี.ค. 63 43
คู่มือการลงข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น   1 ก.พ. 63 44
คู่มือทะเบียนประวัติของข้าราชการและพนักงาน อปท.   1 ก.พ. 63 50
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   1 ก.พ. 63 1538
คู่มือเบิกจ่ายตรง   1 ก.พ. 63 40
คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง   1 ก.พ. 63 40
คู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง   1 ก.พ. 63 88
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.   1 ก.พ. 63 47
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี   1 ก.พ. 63 41
คู่มืองานธุรการ   1 ก.พ. 63 46
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง)   1 ก.พ. 63 41
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2560)   19 พ.ย. 62 161