อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรี พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูปรัชการที่ 5 ที่ว่ากา..... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 3)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรี ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และหอป..... วันที่ 12 ส.ค. 63 (ดูู 2)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ เทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28..... วันที่ 28 ก.ค. 63 (ดูู 3)

เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และบุคลากรเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูน โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมน..... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 254)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค และทำหน้ากากอนามัยใช้เองและสามารถให้ค..... วันที่ 13 มี.ค. 63 (ดูู 245)

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 4 – 6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว ทั้งทางด้านกำลังพล ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธ..... วันที่ 10 มี.ค. 63 (ดูู 68)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2663 เทสบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 7 ชุมชน        ... วันที่ 26 ก.พ. 63 (ดูู 87)

ประชุุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ประชุุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ครั้งที่ 1/2563 เวลว 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา            ... วันที่ 24 ก.พ. 63 (ดูู 71)

กิจกรรมจิตอาสา 904 ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย ณ สถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวั..... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 95)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent)

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาร่วมกับผู้แทนชุมชนปลอดขยะ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง (Zero Waste Change Agent) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ โรงแรมทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร&n..... วันที่ 14 ก.พ. 63 (ดูู 70)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 - 28 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแ..... วันที่ 29 ม.ค. 63 (ดูู 58)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายศรีเชีย..... วันที่ 13 ม.ค. 63 (ดูู 91)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา        ... วันที่ 7 ธ.ค. 62 (ดูู 53)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนรีตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   และเวลา 08.00 น. ร่..... วันที่ 5 ธ.ค. 62 (ดูู 121)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา       ... วันที่ 27 พ.ย. 62 (ดูู 125)

ประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. สภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา      ... วันที่ 22 พ.ย. 62 (ดูู 99)

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร     &n..... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 84)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา       ... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 90)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   ..... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 95)

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ครั้งที 4/2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ครั้งที 4/2562 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อมอบนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บริหารต่อไป    ... วันที่ 8 ต.ค. 62 (ดูู 137)