อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา ... วันที่ 5 ธ.ค. 64 (ดูู 4)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายสรวิ..... วันที่ 5 ธ.ค. 64 (ดูู 2)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายไพบูลย์ พรรษา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้แทนจา..... วันที่ 29 พ.ย. 64 (ดูู 10)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ... วันที่ 22 พ.ย. 64 (ดูู 10)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ... วันที่ 16 พ.ย. 64 (ดูู 11)

กิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 พ.ย. 2564

วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดย นายธนาธิป  โครตประทุม  ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีให้แก่พนักงานในสังกัด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา  ... วันที่ 15 พ.ย. 64 (ดูู 13)

การประชุมสาภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสาภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเ..... วันที่ 20 ส.ค. 64 (ดูู 228)

การจัดเตรียมพื้นที่ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ของเทศบาลำบลกุดชุมร่วมกับชุมชน

การจัดเตรียมพื้นที่ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ของเทศบาลำบลกุดชุมร่วมกับชุมชน... วันที่ 21 ก.ค. 64 (ดูู 151)

รายงานผลการซ่อมแซมทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความชำรุดเสียหาย และซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณ หน้าร้านแคทวัน และร้านสะดวกซื้อ 7-11  ... วันที่ 19 ก.ค. 64 (ดูู 62)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3/2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา       ... วันที่ 17 พ.ค. 64 (ดูู 96)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตำบลกุดชุมพัมนา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา     ... วันที่ 12 พ.ค. 64 (ดูู 80)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2564  วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น.      ... วันที่ 6 พ.ค. 64 (ดูู 119)

การประชุมสภาเทศบาล ตำบลกุดชุมพัฒนา ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ครั้งแรก 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา         ... วันที่ 3 พ.ค. 64 (ดูู 139)

กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ร่วมกับหน่วยพระราชทานจิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2564 ทำความสะอาดบริเวณองค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยรอบ เพื่อใ..... วันที่ 15 มี.ค. 64 (ดูู 222)

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดย นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าประชุมร่วมกับแขวงทางหลวงมุกดาหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ในการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนก..... วันที่ 25 ก.พ. 64 (ดูู 208)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบคาวมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน ต่อไป          ... วันที่ 18 ก.พ. 64 (ดูู 114)

ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในมิติต่าง ๆ โดยที่ประช..... วันที่ 22 ม.ค. 64 (ดูู 138)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริการ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนสำนัก/กอง และผู้แทนประชาชนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อระเบียบ วาระในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดช..... วันที่ 26 พ.ย. 63 (ดูู 73)

เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ดำเนินการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล อำนวยความเป็นธรรม คุณธรรม ..... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 97)

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรี พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูปรัชการที่ 5 ที่ว่ากา..... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 150)