โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราชฎร์บำรุง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราชฎร์บำรุง

โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราชฎร์บำรุง


นายสมัย ไชยรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายนิติศักดิ์ จินาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรนาจ บุญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศุภรัตน์ เนตรรังสรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายนนท์ปวิช สกุลวรพิพัฒน์
ครู


นางสาวกนกอร จันทวี
ครู


นางชาลินี ปักเขตานัง
ครู


นางสาวอรสา โสระเวช
ครู


นางสาวนิพาภรณ์ ทองดวง
ครู


นางสายชล ภาคแก้ว
ครู


นางสาวสุภาพร เชิดสุข
ครู


นางนวลในฝัน พันธ์เลิศ
ครู


นายสุจริต สนิท
นักการ